Mandala

Menu

Kalachakra  

(extraits du rituel)

 

Namo Guru Shri Kalachakraya

Om ah guru vajradhara vagindra sumati

Shasanadhara samudra shribhadra sarva siddhi hum hum

 

OM Ah Hum Ho Hamkshamalavaraya  Hum Phat

OM Phrem Vishvamata Hum Hum Phat

OM Dana-Paramita Hum Hum Phat

OM Shila-Paramita Hum Hum Phat

OM Kshanti-Paramita Hum Hum Phat

OM Virya-Paramita Hum Hum Phat

OM Dhyana-Paramita Hum Hum Phat

OM Prajna-Paramita Hum Hum Phat

OM Upaya-Paramita Hum Hum Phat

OM Pranidhana-Paramita Hum Hum Phat

OM Bala-Paramita Hum Hum Phat

OM Jnana Paramita Hum Hum Phat

 

OM Vajrasattva Samayam Anupalaya,

Vajrasattva,Tvenopatishtha Drdho Me Bhava,

Sutoshyo Me Bhava, Suposhyo Me Bhava, Anarakto Me Bhava,

Sarva Sidhim Me Prayachha, Sarva Karmasu Cha Me

Chittam Shriyam Kuru, Hum Ha Ha Ha Ha Hoh, 

Bhagavan-Sarva-Tathâgâta- Vajra, Ma Che Muncha Vajri Bhava,

Mahasamayasatva, Ah Hum Phat

 

Om Sri Kalachakra Sparivara Argham Praticcha Namah

Om Sri Kalachakra Sparivara Padyam Praticcha Namah

Om Sri Kalachakra Sparivara Proksanam Praticcha Namah

Om Sri Kalachakra Sparivara Amcamanam Praticcha Namah

Om Sri Kalachakra Sparivara Puspé Praticcha Namah

Om Sri Kalachakra Sparivara Aloké Praticcha Namah

Om Sri Kalachakra Sparivara Gandhé Praticcha Namah

Om Sri Kalachakra Sparivara Naividya Praticcha Namah

Om Sri Kalachakra Sparivara Sabda Praticcha Namah

OM Sri Kalachakra Mandala Saparivaribhyah Namah

Om Sri Kalachakra Sparivara Naividya Praticcha Namah

Om Sri Kalachakra Sparivara Sabda Praticcha Namah

OM Sri Kalachakra Mandala Saparivaribhyah Namah

 

Mandala

Menu